Skip to main content

Dokumenti

naslov Tip Dokumenta
pravilnik o hitnim nabavakama TO 17.07.2018 Javne Nabavke
PLAN UTROŠKA IZLETNIČKE TAKSE Izvjestaji
PUTNI NALOZI 28.01.2018 Izvjestaji
PUTNI NALOZI 19-26-02 Izvjestaji
ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA Plan Integriteta
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA Plan Integriteta
RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PLANA INTEGRITETA Plan Integriteta
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-BINA I OZVUČENJE NG Javne Nabavke
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA – BINA I OZVUČENJE Zakon o sprjecavanju korupcije
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI-MOBILNA TELEFONIJA 23.04.2018 Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-STAMPA MAPE GRADA 19.02.2018 Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-STAMPA MAPE GRADA 19.02.2018 2 Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-AVIO KARTE 15.10.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-STAMPA MAPE GRADA 14.02.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-STAMPA MAPE GRADA 14.02.2018 2 Javne Nabavke
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA-IZRADA SAJTA 30.01.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-SAJT 24.01.2018 Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-DIZAJN SAJTA 23.01.2018 Javne Nabavke
PLAN javnih nabavki TO Kotor 2018 09.01.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-POPLOČAVANJE LOKALITETA RIMSKI MOZAICI 09.01.2018 Javne Nabavke
saglasnost na plan 2018 Javne Nabavke
SAGLASNOST NA PLAN JAVNIH NABAVKI TO Kotor Javne Nabavke
Pravilnik o postupanju TO u postupcima nabavki malih vrijednosti VAŽEĆI 31.07.2017 Javne Nabavke
Plan javnih nabavki 2017 09.01.2017 Javne Nabavke

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved